Protokol

Up

Vlada i reprezentativni sindikati zaposlenih u ustanovama kulture, u skladu sa članom 30. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač Republika ("Službeni glasnik RS", br. 85/06 i 99/06) dana 21. marta 2008.godine zaključili su sledeći

P R O T O K O L

1- Ovim protokolom se konstatuje da je, u skladu sa ovlašćenjima, Vlada utvrdila povećanje plata za zaposlene u ustanovama kulture koje se finansiraju iz budžeta Republike, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave u visini od 4% u proseku kroz povećanje koeficijenata i to:

A) Povećanjem koeficijenata

- za zaposlene sa visokom i višom stručnom spremom od 0.50% do 5% od isplate za maj 2008.godine

- za zaposlene sa srednjom i nižim stručnim spremama do 10% od isplate za maj 2008.godine

B) Povećanjem osnovica za obračun plata

          - počev od isplate plata za septembar 2008. godine za 3%

- počev od isplate plata za novembar 2008.godine za 3%

C) Usaglašavanje koeficijenata u okviru kulture za pojedine grupe poslova po  Uredbi br. 60/2007 od 29.06.2007.godine

Na ovaj način ukupno povećanje isplaćenih plata u 2008.godini (putem koeficijenata i osnovica) iznosiće 10.00%

2. Jednokratna isplata od 5000,00 dinara u neto iznosu za sve zaposlene isplatiće se odmah po potpisivanju Protokola.

3. U toku 2008-godine zaposlenima u ustanovama kulture biće ponuđeni stambeni krediti za kupovinu 100 stanova pod uslovima koje će utvrditi Ministarstvo finansija i Ministarstvo kulture u saradnji sa reprezentativnim sindikatima zaposlenih u ustanovama kulture.

 

                            Za Vladu                                                                                                Savez samostalnih sindikata Srbije

                                                                                                                                                SINDIKAT KULTURE SRBIJE

    Mirko Cvetković,   Ministar finansija                                                                               Dragana Đorđević, predsednik

    Vojislav Brajović, Ministar kulture                                                                               

                                                                                                                                             Granski sindikat kulture i umetnosti

                                                                                                                                                        "NEZAVISNOST"

                                                                                                                                                Zoran Đuričić, predsednik

 

Na osnovu potpisnog Protokola Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 9.oktobra 2008.godine u Beogradu, donela je sledeći

Z A K LJ U Č A K

 Povećanje osnovica za obračun plata zaposlenih u ustanovama kulture:

          - počev od isplate plata za septembar 2008. godine za 3% što iznosi 2180,16 dinara

- počev od isplate plata za novembar 2008.godine za 3% što iznosi  2245,56 dinara

 

                                            Vlada Republike Srbije