Telefon 011 33 988 03  |   FAX 011 33 988 03   |   Adresa Beograd, Dečanska 14   |   e-mail kultura@sindikat.rs

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

STATUT
SAMOSTALNOG SINDIKATA KULTURE SRBIJE

 

BEOGRAD, 2002. GODINE

 

Na osnovu članova 27, 28 i 29 Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, Republički odbor Samostalnog sindikata kulture, na sednici održanoj 10.7.2002.godine i Odluke o izmenama i dopunama Statuta Samostalnog sindikata kulture Srbije, usvojene na sednici ROS-a ovog Sindikata , održane 26.11.2009. usvojio je

 

STATUT
SAMOSTALNOG SINDIKATA KULTURE SRBIJE

 

1. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Samostalni sindikat kulture Srbije ( u daljem tekstu: Sindikat) je interesna organizacija koja ostvaruje i štiti radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interesa i prava članova Sindikata.

Član 2.

Sindikat je jedinstvena organizacija u Republici Srbiji koju čine članovi Sindikata organizovani u sindikalne organizacije kod poslodavca.

Član 3.

Sindikat se organizuje po teritorijalnom principu ( organi Sindikata za teritoriju).

Član 4.

Sindikat formira svoje organe sindikata za teritoriju pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i jedne ili više opština.
Odluku o formiranju sindikata i organa sindikata za teritoriju donosi Republički odbor.

Član 5.

Sindikat deluje na osnovu svog Programa, Statuta i Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 6.

U ostvarivanju interesa i zaštiti prava Sindikat koristi sva demokratska, legalna i legitimna sredstva sindikalnog delovanja i borbe.

Član 7.

U skladu sa svojim interesima, Sindikat može pristupiti međunarodnim sindikalnim organizacijama radi jačanja sindikalne saradnje, razvoja međunarodnog sindikalnog pokreta i ostvarivanja slobode i prava u sindikalnom organizovanju i delovanju.
Sindikat može sarađivati i sa drugim sindikatima i sa njima zajednički delovati.

Član 8.

Osnovne nadležnosti Sindikata su da :
1. ostvaruje socijalni dijalog i pregovara sa državnim organima i organima lokalne samouprave,
2. pregovara i zaključuje poseban kolektivni ugovor na nivou Republike i odgovarajuće teritorije,
3. odlučuje o organizovanju i vodi štrajk u grani, odnosno delatnosti,
4. osniva i upravlja sindikalnim fondovima( fond solidarnosti i štrajkački fond),
5. pruža pomoć sindikalnim organizacijama kod promene statuta, pregovaranja, zaključivanja i poštovanja kolektivnog ugovora kod poslodavca,
6. putem seminara, savetovanja i sindikalne škole osposobljava članove za sindikalni rad,
7. obezbeđuje informisanje članstva i javnosti o svojim odlukama, stavovima i aktivnostima putem sredstava javnog informisanja, posebnih sindikalnih glasila i na druge prigodne načine,
8. unapređuje svoju materijalnu osnovu

 

II ODNOSI U SINDIKATU

Član 9.

Odnosi u Sindikatu izgrađuju se na sledećim principima i načelima:
- svi članovi Sindikata imaju ista prava i dužnosti, a odgovornost srazmerno funkciji koju obavljaju;
- subjekt izgrađivanja i nosilac delovanja i kontrole rada Sindikata jeste članstvo i njegove sindikalne organizacije;
- organi Sindikata obavezni su da u toku izgrađivanja stavova i donošenja zaključaka i odluka polaze od interesa i opredeljenja članstva;
- prilikom zauzimanja stavova od bitnog značaja za materijalni, socijalni i profesionalni položaj članstva i donošenje Programa i Statuta, sindikalne organizacije i organi organizuju odgovarajuće konsultacije, izjašnjavanja i istraživanja radi obezbeđenja mišljenja članstva o određenom pitanju.

Član 10.

Odnosi se izgrađuju na demokratskim principima izbora i odlučivanja.
Izbor članova i nosilaca funkcija u organima Sindikata vrši se na osnovu predlaganja većeg broja kandidata od broja koji se bira tajnim glasanjem.

Član 11.

Sindikalne organizacije imaju pravo i obavezu da prate i kritički ocenjuju rad organa i nosilaca funkcija u organu.
Organi sindikata dužni su da prate sprovođenje svojih stavova, zaključaka, odluka i akata i da pokreću postupak za utvrđivanje odgovornosti. Rad organizacija i organa sindikata je javan.
Odluke viših organa su obavezujuće za sve članove Sindikata.

 

III ORGANI SINDIKATA

Član 12.

Organi Sindikata su:

- Skupština,
- Republički odbor,
- Statutarni odbor,
- Nadzorni odbor.

 

SKUPŠTINA

Član 13.

Skupština je najviši organ Sindikata.Održava se najmanje jednom u pet godina.

Član 14.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi Republički odbor Sindikata, najkasnije tri meseca pre održavanja Skupštine.
Istovremeno, s donošenjem odluke, Republički odbor usvaja predlog dnevnog reda Skupštine i utvrđuje termin održavanja vanredne Skupštine.

Član 15.

Vanredna skupština može se sazvati na inicijativu Republičkog odbora Sindikata.

Član 16.

Delegate za Skupštinu biraju organi Sindikata na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i opština, u skladu sa odlukom Republičkog odbora Sindikata.
Broj delegata za Skupštinu utvrđuje Republički odbor na osnovu prosečnog broja članova Sindikata koji plaćaju članarinu u godini pre donošenja odluke o sazivanju Skupštine.
Svojstvo delegata Skupštine imaju članovi Republičkog odbora, Statutarnog i Nadzornog odbora iz prethodnog saziva.

Član 17.

U nadležnosti Skupštine je:
- donošenje Programa i rezolucija,
- usvajanje izveštaja o ostvarivanju Programa o radu organa Sindikata i davanje razrešnice organima,
- donošenje Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta,
- verifikacija izbora članova Republičkog odbora Sindikata,
- verifikacija izbora članova Statutarnog odbora,
- verifikacija izbora članova Nadzornog odbora.
Na osnovu odluke Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Skupština bira
- delegate za Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član 18.

Skupština donosi Poslovnik o radu i bira svoje radno predsedništvo.

Član 19.

Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno više od dve trećine delegata, a odluke Skupštine su donete ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.

 

REPUBLIČKI ODBOR

Član 20.

Republički odbor je najviši organ Sindikata između dve skupštine.

Član 21.

Republički odbor čine članovi izabrani u skladu sa odlukom Republičkog odbora Sindikata.Istom odlukom utvrđuje se broj i način njihovog izbora.

Član 22.

U nadležnosti Republičkog odbora je da:
- donosi plan prihoda i rashoda Sindikata,
- donosi odluku o broju i strukturi članova Predsedništva Republičkog odbora,
- bira predsednika Odbora,
- bira potpredsednika Odbora, na predlog predsednika,
- imenuje sekretara Republičkog oodbora,
- razrešava predsednika, potpredsednika i sekretara i odlučuje o odgovornosti članova Predsedništva i članova Republičkog odbora,
- imenuje komisije kao svoja radna tela,
- donosi odluku o održavanju Skupštine,
- donosi odluku o formiranju organa Sindikata na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i opština u skladu sa Statutom Sindikata.
- donosi odluku o izborima u Sindikatu,
- odlučuje o pristupanju sindikata međunarodnim organizacijama, o izboru predstavnika u tim organizacijama i nadzire njihov rad,
- donosi akt o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata,
- razmatra Izveštaj o radu Predsedništva Republičkog odbora,
- zastupa interese članstva i o drugim pitanjima.

Član 23.

Sednice Republičkog odbora saziva predsednik, a u slučaju sprečenosti potpredsednik.
Na zahtev trećine članova Republičkog odbora zakazivanje sednice je obavezno.
Sednice se održavaju po potrebi i u skladu s Planom rada Republičkog odbora.
Sednice Republičkog odbora su javne.
O radu Republičkog odbora vodi se zapisnik.
Republički odbor punovažno radi ukoliko sednici prisustvuje više od polovine članova, a odluke donosi ako se za njih izjasne dve trećine prisutnih članova.

 

PREDSEDNIŠTVO REPUBLIČKOG ODBORA

Član 24.

Predsedništvo je izvršni organ Republičkog odbora.
Republički odbor svojom odlukom utvrđuje broj i strukturu članova Predsedništva odbora.
Predsedništvo Republičkog odbora:
- razmatra pitanja iz nadležnosti Republičkog odbora i priprema predloge i stavove za Republički odobor,
- sprovodi stavove, odluke i zaključke Republičkog odbora,
- utvrđuje predloge nadležnim državnim organima za donošenje i izmene zakona i drugih propisa,
- pregovara sa državnim organima i upoznaje Republički odbor s pregovorima,
- stara se o materijalno-finansijskom poslovanju,
- preduzima mere da se članstvo i javnost informišu o radu organa Sindikata,
- donosi odluke i usvaja akta u okviru svoje nadležnosti,
- imenuje komisije, odnosno radna tela,
- angažuje se i na drugim pitanjima koja mu prenese Republički odobor.

 

PREDSEDNIK SINDIKATA

Član 25.

Predsednik Sindikata predstavlja i zastupa Sindikat.
Predsednik Sindikata je istovremeno i predsednik Republičkog odbora i Predsedništva.
Predsednik rukovodi sednicama Republičkog odbora i Predsedništva i odgovoran je za sprovođenje odluka i zaključaka.
Predsednik Sindikata pregovara i učestvuje u pregovorima s predstavnicima Vlade Republike Srbije.
Predsednik Sindikata koordinira aktivnost sindikata i organa Sindikata na teritoriji.
Predsednik je za svoj rad odgovoran Republičkom odboru.
Način angažovanja, profesionalnog ili volonterskog, obavljanja funkcije predsednika uređuje se odlukom Republičkog odbora.
Mandat predsednika Sindikata traje pet godina i može se ponoviti.

 

POTPREDSEDNIK REPUBLIČKOG ODBORA

Član 26.

Potpredsednik Republičkog odbora prati stanje i probleme i angažuje se na realizaciji stavova i odluka koje donosi Republički odbor i Predsedništvo, radi po nalogu predsednika i zamenjuje ga u slučaju sprečenosti i odsutnosti.Obavlja poslove iz nadležnosti Republičkog odbora, i to.
- usklađuje rad organa Sindikata i drugih radnih tela,
- priprema program za edukaciju članstva,
- prati priliv sindikalne članarine iz organizacija,
- prati aktuelne zakone koji se odnose na socijalni i materijalni položaj zaposlenih.
Mandat potpredsednika Republičkog odbora traje pet godina i može se ponoviti.

 

SEKRETAR REPUBLIČKOG ODBORA

Član 27.

Sekretar Republičkog odbora obavlja sledeće poslove:
- sprovodi odluke Republičkog odbora i drugih organa Sindikata,
- priprema sednice i
- usklađuje rad organa sindikata i stručnih radnih tela,
- prati realizaciju materijalno-finansijskog plana Sindikata,
- obavlja i druge poslove iz nadležnosti Republičkog odbora Sindikata.

 

STATUTARNI ODBOR

Član 28.

- Prati primenu ovog Statuta i njegovu usaglašenost sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije,
- daje tumačenje ovog Statuta,
- predlaže Republičkom odboru izmene i dopune Statuta,
- predleže predsednika Statutarnog odbora na osnovu predloga organa Sindikata i organa sindikata na teritoriji,
- za svoj rad Statutarni odbor odgovara Skupštini Sindikata.

 

NADZORNI ODBOR

Član 29.

Nadzorni odbor Sindikata vrši nadzor nad zakonitošću finansiranja, raspodelom i upotrebom sredstava sindikata,
- prati realizaciju materijalno-finansijskog poslovanja Sindikata,
- izveštava Republički odbor o računovodstvenim godišnjim iskazima i izveštajima o poslovanju organa Sindikata,
- vrši kontrolu raspodele i uplate članarine i predlaže mere u skladu sa Statutom,
- daje mišljenje o raspodeli prihoda,
- donosi Pravilnik o radu,
Republički odbor svojom odlukom određuje broj, sastav i način izbora članova nadzornog odbora.

Član 30.

Za članove Nadzornog odbora mogu se predlagati i birati kandidati koji poseduju odgovarajuće stručne sposobnosti.
Za svoj rad Nadzorni odbor odgovara Republičkom odboru.

 

IV ORGANI SINDIKATA ZA TERITORIJU

Član 31.

Samostalni sindikat kulture Srbije formira organe sindikata na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i jedne ili više opština.
Inicijativu za formiranje organa sindikata na teritoriji može da pokrene Predsedništvo Republičkog odbora i sindikalna organizacija za određenu teritoriju.
Odluku o formiranju organa sindikata na teritoriji donosi Republički odbor sindikata polazeći od:
- broja članova sindikata i sindikalnih organizacija,
- prikupljenih sredstava od članarine,
- uslova koji na određenoj teritoriji obezbeđuje Savez samostalnih sindikata za ostvarivanje zaštite prava iz radnog odnosa i po osnovu rada,
- ostvarivanje pregovaračkih i partnerskih odnosa.
Odbor se ne može formirati ukoliko ne dobije saglasnost Republičkog odbora Sindikata.
Delokrug i druga pitanja od značaja za funkcionisanje organa za teritoriju bliže se određuju Pravilima ovih organa.
Pravila o radu organa sindikata na teritoriji donosi Republički odbor Sindikata.
Za odlučivanje je potrebno da sednicama ovih organa prisustvuje više od polovine članova, a odluke su punovažne ako se za njih izjasnilo najmanje dve trećine članova.

 

ORGAN SINDIKATA POKRAJINE

Član 32.

Samostalni sindikat kulture Srbije na teritoriji pokrajine formira organ - pokrajinski odobor.
Pokrajinski odbor svojom odlukom utvrđuje broj, strukturu i način izbora članova odbora.
Član 33.

Sedišta pokrajinskog odbora je u Novom Sadu, odnosno Prištini.

Član 34.

Pokrajinski odbor sindikata je organizaciono-operativni organ koji:
- neposredno kontaktira sa sindikalnim organizacijama i informiše ih o aktuelnim zbivanjima u Sindikatu,
- sprovodi odluke Republičkog odbora,
- zastupa i štiti interese članova sindikata koji se ostvaruju kod nadležnih pokrajinskih organa,
- u dogovoru sa Republičkim odborom Sindikata i nadležnom komisijom Predsedništva Veća organizuje seminare i savetovanja i određuje polaznike za školu sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije,
- prosleđuje zahteve članstva za koje je nadležan Republički odbor sindikata,
- na osnovu programskih zadataka Sindikata donosi godišnji plan rada,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Sindikata i potrebama članstva i sindikalnih organizacija.

Član 35.

Predsednika pokrajinskog odbora sindikata iz svojih redova biraju članovi odbora tajnim glasanjem između više kandidata.

Član 36.

Predsednik pokrajinskog odbora:
- predstavlja i zastupa pokrajinski odbor,
- sprovodi odluke pokrajinskog odbora,
- odgovara za rad pokrajinskog odbora,
- sprovodi odluke Republičkog odbora,
- koordinira rad predsednika odbora sindikata na teritoriji pokrajine,
- odgovara za nazakonito materijalno i fanansijsko poslovanje.

Član 37.

Pokrajinski odbor finasiraju sindikalne organizacije i jedinstvene sindikalne organizacije sa teritorije pokrajine od dela prikupljene članarine za više organe Sindikata i Saveza samostalnih sindikata, a mogući su i drugi vidovi finansiranja.

 

ORGANI SINDIKATA GRADA BEOGRADA

Član 38.

Samostalni sindikat kulture Srbije na teritoriji grada Beograda formira organ - Gradski odbor sindikata.
Gradski odbor svojom odlukom utvrđuje broj, strukturu i način izbora članova Odbora.

Član 39.

Gradski odbor Samostalnog sindikata kulture je organizaciono-operativni organ koji:
- usaglašava interese sindikalnih organizacija,
- štiti interese članova sindikata koji se ostvaruju kod nadležnih gradskih organa,
- pruža pomoć sindikalnim organizacijama,
- u dogovoru sa Republičkim odborom Samostalnog sindikata kulture i nadležnom komisijom Predsedništva Veća organizuje seminare i savetovanja i određuje polaznike za školu sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije,
- prosleđuje zahteve članstva za koje je nadležan Republički odbor Sindikata,
- na osnovu programskih zadataka Sindikata donosi godišnji plan rada,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata kulture i potrebama članstva i sindikalnih organizacija.

Član 40.

Predsednika Gradskog odbora sindikata iz svojih redova biraju članovi Odbora tajnim glasanjem između više kandidata.

Član 41.

Predsednik Gradskog odbora:
- predstavlja i zastupa Gradski oodbor,
- sprovodi odluke Gradskog odbora,
- sprovodi odluke Republičkog odbora,
- odgovara za rad Gradskog odbora,
- odgovara za zakonito materijalno i finansijsko poslovanje,
- koordinira rad predsednika sindikalnih organizacija sa teritorije grada Beograda.

Član 42.

Gradski odbor finansiraju sindikalne organizacije i jedinstvene sindikalne organizacije sa teritorije grada Beograda od dela prikupljene članarine koja im ostaje po izdvajanju jedinstvene članarine za više organe Sindikata i Saveza samostalnih sindikata, a mogući su i drugi vidovi finansiranja.

 

ORGANI SINDIKATA GRADOVA
NOVOG SADA, PRIŠTINE, NIŠA I KRAGUJEVCA

Član 43.

Samostalni sindikat kulture Srbije na teritoriji grada Novog Sada, Prištine, Niša i Kragujevca formira organe - gradske odbore sindikata, ako na teritoriji grada postoji najmanje 15 sindikalnih organizacija ili 300 članova sindikata.
Gradski odbor svojom odlukom utvrđuje broj, strukturu i način izbora članova Odbora.

Član 44.

Gradski odbori sindikata su organizaciono-operativni organi koji:
- usaglašavaju interes sindikalnih organizacija,
- štite interese članova sindikata koji se ostvaruju kod nadležnih gradskih organa,
- pružaju pomoć sindikalnim organizacijama,
- u dogovoru sa Republičkim odborom Samostalnog sindikata kulture i nadležnom komisijom Predsedništva Veća organizuju seminare i savetovanja i određuju polaznike za školu sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije,
- prosleđuju zahteve članstva za koje je nadležan Republički odbor Sindikata,
- na osnovu programskih zadataka Sindikata donosi godišnji plana rada,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata kulture i potrebama članstva i sindikalnih organizacija.

Član 45.

Predsednike gradskih odbora sindikata iz svojih redova biraju članovi odbora tajnim glasanjem između više kandidata.

Član 46.

Predsednici gradskih odbora:
- predstavljaju i zastupaju gradske odbore,
- sprovode odluke gradskih odbora,
- odgovaraju za rad gradskih odbora,
- sprovode odluke Republičkog odbora,
- odgovaraju za zakonito materijalno i finansijsko poslovanje,
- koordiniraju rad predsednika sindikalnih organizacija sa teritorije gradova.

Član 47.

Gradske odbore finansiraju sindikalne organizacije i jedinstvene sindikalne organizacije sa teritorije gradova od dela prikupljene članarine koja im ostaje po izdvajanju jedinstvene članarine za više organe sindikata i Saveza Samostalnih sindikata, a mogući su i drugi vidovi finansiranja.

 

ORGANI SINDIKATA ZA TERITORIJU
OKRUGA I JEDNE ILI VIŠE OPŠTINA

Član 48.

Samostalni sindikat kulture Srbije na teritoriji okruga i jedne ili više opština formira organe - okružne i opštinske odbore.
Samostalni sindikat kulture formira okružni odbor ako na teritoriji okruga ima najmanje deset sindikalnih organizacija ili 200 članova sindikata, a na teritoriji jedne ili više opština formira odbor ako ima pet sindikalnih organizacija ili 100 članova sindikata.
Okružni, odnosno opštinski odbor svojm odlukom utvrđuje broj, strukturu i način izbora članova odbora.

Član 49.

Sedište okružnog odbora je u sedištu okruga, a odbora za više opština u opštini sa najvećim brojem članova sindikata.

Član 50.

Okružni, odnosno opštinski odbor je organizaciono - operativni organ koji se angažuje na:
- ostvarivanju programskih zadataka Sindikata,
- sprovođenju odluka i stavova viših organa Sindikata i Saveza samostalnih sindikata,
- koordiniranju rada sindikalnih organizacija,
- u dogovoru sa Republičkim odborom Sindikata i nadležnom komisijom Predsedništva Veća organizuju seminare i savetovanja i određuju polaznike za školu sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije,
- vođenju evidencije sindikalnih organizacija,
- verifikaciji izbora organa u sindikalnim organizacijama.

Član 51.

Predsednika okružnog, odnosno opštinskog odbora sindikata iz svojih redova biraju članovi odbora tajnim glasanjem između više kandidata.

Član 52.

Predsednik okružnog, odnosno opštinskog odbora:
- predstavlja i zastupa okružni, odnosno opštinski odbor,
- sprovodi odluke odbora i odgovara za njihovu ralizaciju,
- sprovodi odluke Republičkog odbora Sindikata,
- koordinira rad predsednika sindkalnih organizacija sa teritorije okruga, odnosno jedne ili više opština.

Član 53.

Okružne, odnosno opštinske odbore finansiraju organizacije i jedinstvene sindikalne organizacije sa teritorije okruga, odnosno jedne ili više opština od dela prikupljene članarine za više organe Sindikata i Saveza samostalnih sindikata, a mogući su i drugi vidovi finansiranja.

 

V SINDIKALNA ORGANIZACIJA I ČLAN SINDIKATA

Član 54.

Sindikalna organizacija angažuje se na: zastupanju interesa zaposlenih pred poslodavcem, ostvarivanju prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada, unapređenju uslova rada i zaštite na radu, zaključivanju kolektivnih ugovora kod poslodavca, zaštiti položaja zaposlenih u postupku svojinske transformacije i drugih statusnih promena ustanova, informisanju članova i drugim pitanjima koja proizilaze iz ovog statuta.
Sindikalna organizacija ima pravo da bira članove u organe i predlaže kandidate za nosioce funkcija u Sindikatu i Savezu samostalnih sindikata Srbije.
Sindikalna organizacija vrši naplatu i raspodelu članarine u skladu sa ovim statutom i Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Pravilima odnosno statutom koje donose sindikalne organizacije bliže uređuju organizovanost, zadatke i način rada u skladu sa ovim statutom.

Član 55.

Osnovna prava člana su da ostvaruje:
- cenu rada i zaradu u skladu sa kolektivnim ugovorom,
- zaštitu na radu i uslove rada u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
- besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada,
- prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odomor,
- korišđenje pomoći iz sindikalnih fondova, pravo da predlaže, bira i da bude biran u organe Sindikata i Saveza samostalnih sindikata,
- daje predloge i inicijative za ostvarivanje svojih prava,
- pravo da bude informisan.
Osnovne dužnosti člana:
- da se obrazuje i osposobljava za sindikalni rad,
- da poštuje statute, programe i odluke sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije,
- da plaća članarinu.

Član 56.

Direktoru - upravniku ustanove, odnosno drugom pravnom subjektu, zaposlenima sa posebnim ovlašđenjima i odgovornostima na koje je direktor-upravnik preneo svoje ovlašćenje, članovima organa upravljanja, sem predstavnika sindikata, predsedniku Skupštine ustanove, funkcionerima u strankama i funkcionerima u organima uprave, dok obavljaju poslove na toj funkciji, miruju prava i obaveze člana utvrđene ovim Statutom.
Članstvo miruje i zaposlenom koji se nalazi na odsluženju vojnog roka.
Član kome je odlukom nadležnog organa prestao radni odnos, ostvaruje prava i obaveze člana sindikata do pravosnažnosti odluke.
Član sindikata koji je izabran, odnosno imenovan na poslovodnu funkciju u državnim organima i političkim strankama, dok obavlja tu funkciju ne može biti biran za člana organa i nosioca funkcije u Sindikatu.

Član 57.

Članstvo u sindikatu prestaje istupanjem i isključenjem.

Član 58.

Zahtev za istupanje iz članstva podnosi se organu sindikalne organizacije.
Protekom tri meseca od podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana, prestaje svojstvo člana, kad prestaju sva prava, povlastice i obaveze člana utvrđene ovim Statutom.
Član 59.

Član se isključuje iz sindikata zbog neplaćanja članarine i teže povrede ovog statuta, kojima se nanosi šteta sindikatu i u drugim slučajevima i pod uslovima utvrđenim statutom Sindikata.
Odluku o isključenju iz članstva donosi organ sindikalne organizacije.
Član ima pravo žalbe na odluku u skladu sa statutom sindikata.
Danom konačnosti odluke po isključenju člana prestaju sva prava i obaveze utvrđene ovim statutom.
Članu sindikata koji je pristupio drugoj centrali sindikata prestaje članstvo u Sindikatu.

 

VI SINDIKALNA ORGANIZACIJA

Član 60.

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja članova u sindikate delatnosti.
Pripadnost članova Sindikata određuje se prema šifri pretežne delatnosti poslodavca kod koga su zaposleni.

Član 61.

Zaposleni u ustanovama i drugim pravnim subjektima organizuju sindikalnu organizaciju.U ustanovama i drugim pravnim licima sa velikim brojem članova, kao i sa dislociranim delovima, formiraju se sindikalne podružnice.Na nivou povezanih institutcija organizuju se sindikalne organizacije u skladu sa statutom Sindikata.

 

ORGANI SINDIKALNE ORGANIZACIJE

Član 62.

Organi sindikalne organizacije su:
- odbor sindikalne organizacije,
- nadzorni odbor.

Član 63.

Organi jedinstvene sindikalne organizacije su:
- Predsedništvo,
- Nadzorni odbor.

Član 64.

Odbor sindikalne organizacije čine:
- predsednik,
- sekretar,
- predsednici podružnica,
- drugi članovi sindikalnih organizacija.
Odbor iz svojih redova bira sekretara i blagajnika, a može birati i Predsedništvo kao svoj izvršni organ.

Član 65.

Predsedništvo jedinstvene sindikalne organizacije čine:
- predsednici sindikalnih organizacija,
- drugi članovi, zavisno od veličine sindikalne organizacije.

Član 66.

Sindikalna organizacija ima pravo da predlaže članove organa i nosioce funkcija u Sindikatu i Savezu samostalnih sindikata, u skladu sa ovim statutom.
Sindikalna organizacija je obavezna da uplaćuje članarinu u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju.
Sindikalna organizacija svojim pravilima bliže reguliše delokrug svoga rada kao i druga pitanja.

 

VII IZBORNI PRINCIPI

Član 67.

Svi članovi organa i nosioci funkcija u sindikalnim organizacijama, organima Sindikata na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i opština biraju se između više kandidata tajnim glasanjem.

Izbori za organe iz stava 1. ovog člana obavljaju se svake pete godine na osnovu odluke Republičkog odbora Samostalnog sindikata kulture.

Član 68.

Organe Sindikata čine članovi birani u organima Sindikata na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i opština.

Član 69.

Izbor članova Predsedništva Republičkog odbora vrši Republički odbor na predlog najviših organa sindikata na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i opština.
Svaki predloženi kandidat dužan je da se izjasni o prihvatanju kandidature, čime se stiče pravo da bude na kandidacionoj listi.
Lista kandidata utvrđuje se po azbučnom redu prezimenom kandidata.
Izbor potpredsednika Republičkog odbora Sindikata vrši Republički odbor iz svojih redova na predlog predsednika sindikata.
Imenovanje sekretara Republičkog odbora vrši Republički odbor na predlog najviših organa Sindikata pokrajina, grada Beograda, gradova, okruga i opština.

Član 70.

U sindikalnoj organizaciji izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova koji su izašli na izbore, ako je na izbore izašlo više od 50% članova.
Izbori u sindikalnoj organizaciji se ponavljaju ukoliko u prvom krugu nije glasalo više od polovine članstva sindikalne organizacije.
U drugom krugu izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova koji su izašli na izbore.
U organima Sindikata, i organima sindikata na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i opština izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova ukupnog broja članova organa.
Izbori se ponavljaju za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova.
U drugom krugu izabran je kandidat koji dobije nejveći broj glasova.

Član 71.

Mandat članova organa i nosioca funkcije u Sindikatu traje pet godina i može se ponoviti. U slučaju prestanka članstva u organu, odnosno funkcije u toku mandata, novoizabranim članovima organa i nosiocima funkcija, mandat traje do redovnih izbora.

Član 72.

Organi Sindikata i organi sindikata na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i opština punovažno rade ako sednici prisustvuje više od polovine članova organa, a odluke donose ako se za njih izjasne dve trećine prisutnih.

Član 73.

Opoziv članova organa Sindikata i organa sindikata na teritoriji pokrajine, grada Beograda, gradova, okruga i opština vrše organi koji su ih izabrali.

Član 74.

Razrešenje članova organa i nosioca funkcija u Sindikatu vrši se u slučajevima:
1. protivpravnog ponašanja;
2. neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno;
3. dugotrajne bolesti i druge objektivne sprečenosti;
Odluku o razrešenju donosi organ Sindikata čiji je član i nosilac funkcije ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.
Predlog za razrešenje člana može dati organ koji ga je birao ili organ Sindikata u kome je član.

Član 75.

Nosiocima funkcije u organima Sindikata funkcija prestaje zbog:
1. davanja ostavke,
2. odlaska u penziju,
3. razrešenja,
4. opoziva i isteka mandata organa.

Član 76.

Član organa i nosilac funkcije u Sindikatu ostavku podnose organu čiji je član, odnosno nosilac funkcije.
Ostavka može biti obrazložena.
Ostavka se konstatuje.

Član 77.

Rad organizacija i organa je javan. Članovi organa Sindikata i sindikata na teritoriji imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti i lično i kolektivno su odgovorni za rad organa čiji su članovi, srazmerno funkcijama koje obavljaju.

Član 78.

Organi Sindikata i sindikata na teritoriji mogu formirati radna tela kao stalne ili povremene oblike rada.
Delokrug rada ovih tela uređuje se posebnom odlukom organa iz stava 1. ovog člana.

 

VIII IZVORI PRIHODA I
MATERIJALNO-FINANSIJSKA SREDSTVA

Član 79.

Samostalni sindikat kulture Srbije - Republički odbor samostalno finansira svoju aktivnost, u skladu sa Statutom i drugim zakonskim propisima.
Izvori prihoda Sindikata su:
- članarina,
- dotacije,
- pokloni,
- sredstva iz drugih izvora.

Član 80.

Samostalni sindikat kulture Srbije - Republički odobor svoja novčana sredstva vodi na posebnom žiro računu.

Član 81.

Članarina u Sindikatu je jedinstvena i iznosi jedan odsto neto zarade člana, odnosno 0,50 odsto penzije, odnosno 0,50 odsto naknade privremeno nezaposlenog člana sindikata.
Sindikalne organizacije mogu odlučiti da članarina iznosi i više od utvrđenog iznosa u stavu 1. ovog člana, u skladu sa Statutom Sindikata.

Član 82.

Raspored članarine vrši se u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju koje donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Aktom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se i sankcije za nepoštovanje odredaba o načinu raspodele članarine.

 

IX AMBLEM, PEČAT I
SEDIŠTE SINDIKATA

Član 83.

 

Sindikalne organizacije, jedinstvene sindikalne organizacije i Sindikat imaju svojstvo pravnog lica i pečat Samostalnog sindikata kulture Srbije.
Pečat Sindikata je okruglog oblika i sadrži tekst: " Savez Samostalnih sindikata Srbije, - Samostalni sindikat kulture Srbije, Beograd", a u sredini pečata je amblem Saveza Samostalnih sindikata Srbije.
Tekst pečata je na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom.
U nacionalno mešovitim sredinama, pečat sindikalne organizacije sadrži tekst i na jeziku nacionalnih manjina.

Član 84.

Sedište Sindikata je u Beogradu, Trg Nikole Pašića br. 5.

 

X STRUČNA SLUŽBA

Član 85.

Stručne administrativno - tehničke, pravne i druge stručne poslove, za potrebe Republičkog odbora obavljaju sekretar odbora i zaposleni u stručnoj službi Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 86.

Tumačenje ovog Statuta daje Statutarni odbor.

Član 87.

Izmene i dopune ovog Statuta vrše se u zavisnosti od potrebe prilagođavanja uloge i zadataka Sindikata, kao i na osnovu zahteva organa sindikata na teritoriji.Izmene vrši Republički odbor Sindikata, s tim što se tim izmenama ne mogu menjati osnovna načela organizovanja.

Član 88.

Ovaj Statut donet je na sednici Republičkog odbora 10.7. 2002. godine, a usklađen sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije 26.11.2009. godine.
Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSEDNIK
REPUBLIČKOG ODBORA
Dragana Đorđević,s.r.