Stari Statut

 

Up

 

Sadrzaj:

 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

СТАТУТ

СИНДИКАТА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

БЕОГРАД, 2002. ГОДИНЕ

 

На основу чланова 27, 28 и 29 Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Републички одбор Синдиката културе, на седници одржаној 10. јула 2002. године усвојио је

СТАТУТ

СИНДИКАТА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Синдикат културе Србије ( у даљем тексту: Синдикат) заснован је на добровољном учлањењу и као такав је интересна и самостална организација запослених која се на начелима солидарности и узајамности бори за заштиту и унапређивање материјалног, социјалног и професионалног интереса чланова Синдиката.

Члан 2.

Синдикат је јединствена организација у Републици Србији коју чине чланови Синдиката организовани у синдикалне организације код послодавца.

Члан 3.

Синдикат се организује по територијалном принципу ( органи Синдиката за територију).

Члан 4.

Синдикат формира своје органе синдиката за територију покрајине, града Београда, градова, округа и једне или више општина.

Одлуку о формирању синдиката и органа синдиката за територију доноси Републички одбор.

Члан 5.

Синдикат делује на основу свог Програма , Статута. и Статута Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 6.

Синдикат у остваривању улоге на заштити интереса и права чланова, користи и средства и методе синдикалног деловања и борбе, сарадње, колективног преговарања, притисака, критике и оспоравања, тражење оставке и опозива и организовања протестних скупова и штрајкова.

Члан 7.

У складу са својим интересима, Синдикат може приступити међународним синдикалним организацијама ради јачања синдикалне сарадње, развоја међународног синдикалног покрета и остваривања слободе и права у синдикалном организовању и деловању.

Синдикат може сарађивати и са другим синдикатима и са њима заједнички деловати.

Члан 8.

Ради остваривања посебних и специфичних интереса својих чланова Синдикат:

свим легалним и легитимним средствима синдикалне борбе штити материјална и социјална права запослених учлањених у синдикалне организације;

заузима ставове, предлаже и покреће иницијативе за доношење и измену закона и других прописа којима се штити право на рад, право из рада и по основу рада;

врши утицај на одлуке пословодних органа, органа локалне самоуправе и државних органа који утичу на материјални и социјални положај запослених;

закључује с надлежним министарством посебне колективне уговоре и утврђује препоруке на крају претходне године за утврђивање цене рада у наредној години;

- путем семинара, саветовања и синдикалне школе оспособљава чланове за синдикални рад;

- обезбеђује информисање чланства и јавности о својим одлукама, ставовима и активностима путем средстава јавног информисања, посебних синдикалних гласила и на друге пригодне начине,

- изграђује заједничку стратегију деловања синдикалних организација и органа формираних на територији и организује ганерални штрајк,

на начелима солидарности формира фондове ( фонд солидарности, штрајкачки фонд и др.) и уређује остваривање права на материјалну помоћ за привремено незапослене чланове, инвалиде, оболеле и запослене у штрајку;

унапређује своју материјалну основу,

остварује међународну синдикалну сарадњу на начелима равноправности, узајамности и солидарности;

пружа помоћ и усмерава активности синдикалних организација и органа тереиторије.

Члан 9.

Односи у Синдикату изграђују се на следећим принципима и начелима:

сви чланови Синдиката имају иста права и дужности, а одговорност сразмерно функцији коју обављају;

субјект изграђивања и носилац деловања и контроле рада Синдиката јесте чланство и његове синдикалне организације;

органи Синдиката обавезни су да у току изграђивања ставова и доношења закључака и одлука полазе од интереса и опредељења чланства;

приликом заузимања ставова од битног значаја за материјални, социјални и професионални положај чланства и доношење Програма и Статута, синдикалне организације и органи организују одговарајуће консултације, изјашњавања и истраживања ради обезбеђења мишљења чланства о одређеном питању.

Члан 10.

Односи се изграђују на демократским принципима избора и одлучивања.

Избор чланова и носилаца функција у органима Синдиката врши се на основу предлагања већег броја кандидата од броја који се бира тајним гласањем.

Члан 11.

Синдикалне организације имају право и обавезу да прате и критички оцењују рад органа и носилаца функција у органу.

Органи синдиката дужни су да прате спровођење својих ставова, закључака, одлука и аката и да покрећу поступак за утврђивање одговорности. Рад организација и органа синдиката је јаван.

Одлуке виших органа су обавезујуће за све чланове Синдиката.

 

III ОРГАНИ СИНДИКАТА

Члан 12.

Органи Синдиката су:

СКУПШТИНА

Члан 13.

Скупштина је највиши орган Синдиката.Одржава се најмање једном у четири године.

Члан 14.

Одлуку о сазивању Скупштине доноси Републички одбор Синдиката, најкасније три месеца пре одржавања Скупштине.

Истовремено, с доношењем одлуке, Републички одбор усваја предлог дневног реда Скупштине и утврђује термин одржавања ванредне Скупштине.

Члан 15.

Ванредна скупштина може се сазвати на иницијативу Републичког одбора Синдиката.

Члан 16.

Делегате за Скупштину бирају органи Синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина, у складу са одлуком Републичког одбора Синдиката.

Број делегата за Скупштину утврђује Републички одбор посебном одлуком.

Својство делегата Скупштине имају чланови Републичког одбора, Статутарног и Надзорног одбора из претходног сазива.

Члан 17.

У надлежности Скупштине је:

Члан 18.

Скупштина доноси Пословник о раду и бира своје радно председништво.

Члан 19.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од две трећине делегата, а одлуке Скупштине су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних делегата.

 

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР

Члан 20.

Републички одбор је највиши орган Синдиката између две скупштине.

Члан 21.

Републички одбор чине чланови изабрани у складу са одлуком Републичког одбора Синдиката.Истом одлуком утврђује се број и начин њиховог избора.

Члан 22.

У надлежности Републичког одбора је да:

Члан 23.

Седнице Републичког одбора сазива председник, а у случају спречености потпредседник.

На захтев трећине чланова Републичког одбора заказивање седнице је обавезно.

Седнице се одржавају по потреби и у складу с Планом рада Републичког одбора.

Републички одбор пуноважно ради уколико седници присусутвује више од половине чланова, а одлуке доноси ако се за њих изјасне две трећине присутних чланова.

 

Члан 24.

Републички одбор својом одлуком утврђује број и структуру чланова Председништва одбора.

разматра питања из надлежности Републичког одбора и припрема предлоге и ставове за Републички одобор,

- утврђује предлоге надлежним државним органима за доношење и измене закона и других прописа,

- преговара са државним органима и упознаје Републички одбор с преговорима,

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА

Члан 25.

Председник Синдиката представља и заступа Синдикат.

Председник Синдиката је истовремено и председник Републичког одбора и Председништва.

Председник руководи седницама Републичког одобора и Председништва и одговоран је за спровођење одлука и закључака.

Председник Синдиката преговара и учествује у преговорима с представницима Владе Републике Србије.

Председник Синдиката координира активност синдиката и органа Синдиката на територији.

Мандат председника Синдиката траје четири године и може се поновити.

ПОТПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

Члан 26.

Потпредседник Републичког одбора прати стање и проблеме и ангажује се на реализацији ставова и одлука које доноси Републички одбор и Председништво, ради по налогу председника и замењује га у случају спречености и одсутности.Обавља послове из надлежности Републичког одбора, и то.

Мандат потпредседника Републичког одбора траје четири године и може се поновити.

Члан 27.

СТАТУТАРНИ ОДБОР

Члан 28.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 29.

Надзорни одбор Синдиката врши надзор над законитошћу финансирања, расподелом и употребом средстава синдиката.

Члан 30.

За чланове Надзорног одбора могу се предлагати бирати кандидати који поседују одговарајуће стручне способности.

За свој рад Надзорни одбор одговара Републичком одбору.

IV ОРГАНИ СИНДИКАТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ

Члан 31.

Синдикат културе Србије формира органе синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и једне или више општина.

Иницијативу за формирање органа синдиката на територији може да покрене Председништво Републичког одбора и синдикална организација за одређену територију.

Одлуку о формирању органа синдиката на територији доноси Републички одбор синдиката полазећи од:

Одбор се не може формирати уколико не добије сагласност Републичког одбора Синдиката.

Делокруг и друга питања од значаја за функционисање органа за територију ближе се одређују Правилима ових органа.

Правила о раду органа синдиката на територији доноси Републички одбор Синдиката.

За одлучивање је потребно да седницама ових органа присусутвује више од половине чланова, а одлуке су пуноважне ако се за њих изјаснило најмање две трећине чланова.

Члан 32.

Синдикат културе Србије на територији покрајине формира орган - покрајински одобор.

Покрајински одбор својом одлуком утврђује број, структуру и начин избора чланова одбора.

Члан 33.

Седишта покрајинског одбора је у Новом Саду, односно Приштини.

Члан 34.

Покрајински одбор синдиката је организационо-оперативни орган који:

непосредно контактира са синдикалним организацијама и информише их о актуелним збивањима у Синдикату,

Члан 35.

Председника покрајинског оодбора синдиката из својих редова бирају чланови одбора тајним гласањем између више кандидата.

Члан 36.

Председник покрајинског одбора:

Члан 37.

Покрајински одбор финасирају синдикалне организације и јединствене синдикалне организације са територије покрајине од дела прикупљене чланарине за више органе Синдиката и Савеза синдиката, а могући су и други видови финансирања.

ОРГАНИ СИНДИКАТА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 38.

Синдикат културе Србије на територији града Београда формира орган - Градски одбор синдиката.

Градски оодбор својом одлуком утврђује број, структуру и начин избора чланова Одбора.

Члан 39.

Градски одбор синдиката културе је организационо-оперативни орган који:

Члан 40.

Председника Градског одбора синдиката из својих редова бирају чланови Одбора тајним гласањем између више кандидата.

Члан 41.

Председник Градског одбора:

Члан 42.

Градски одбор финансирају синдикалне организације и јединствене синдикалне организације са територије града Београда од дела прикупљене чланарине која им остаје по издвајању јединствене чланарине за више органе Синдиката и Савеза синдиката, а могући су и други видови финансирања.

ОРГАНИ СИНДИКАТА ГРАДОВА

НОВОГ САДА, ПРИШТИНЕ, НИША И КРАГУЈЕВЦА

Члан 43.

Синдикат културе Србије на територији града Новог Сада,Приштине,Ниша и Крагујевца формира органе - градске одборе синдиката, ако на територији града постоји најмање 15 синдикалних организација или 300 чланова синдиката.

Градски одбор својом одлуком утврђује број, структуру и начин избора чланова Одвбора.

Члан 44.

Градски одбори синдиката су организационо-оперативни органи који:

штите интересе чланова синдиката који се остварују код надлежних градских органа,

у договору са Републичким одбором синдиката културе и надлежном комисијом Председништва Већа организују семинаре и саветовања и одређују полазнике за школу синдиката и Савеза синдиката Србије,

на основу програмских задатака Синдиката доноси годишњи плана рада,

обавља и друге послове у складу са Статутом Синдиката културе и потребама чланства и синдикалних организација.

Члан 45.

Председнике градских одбора синдиката из својих редова бирају чланови одбора тајним гласањем између више кандидата.

Члан 46.

Члан 47.

Градске одборе финансирају синдикалне организације и јединствене синдикалне организације са територије градова од дела прикупљене чланарине која им остаје по издвајању јединствене чланарине за више органе синдиката и Савеза синдиката, а могући су и други видови финансирања.

ОРГАНИ СИНДИКАТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОКРУГА И ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ ОПШТИНА

Члан 48.

Синдикат културе Србије на територији округа и једне или више општина формира органе - окружне и општинске одоборе.

Синдикат културе формира окружни одбор ако на територији округа има најмање десет синдикалних организација или 200 чланова синдиката,а на територији једне или више општина формира одбор ако има пет синдикалних организација или 100 чланова синдиката.

Окружни, односно општински одбор својм одлуком утврђује број, структуру и начин избора чланова одбора.

Члан 49.

Седиште окружног одобора је у седишту округа, а одбора за више општина у општини са највећим бројем чланова синдиката.

Члан 50.

Окружни, односно општински одбор је организационо - оперативни орган који се ангажује на:

спровођењу одлука и ставова виших органа Синдиката и Савеза синдиката,

Члан 51.

Председника окружног, односно општинског одбора синдиката из својих редова бирају чланови одбора тајним гласањем између више кандидата.

Члан 52.

- спроводи одлуке Републичког одбора Синдиката,

- координира рад председника синдкалних организација са територије округа, односно једне или више општина.

Члан 53.

Окружне, односно општинске одборе финансирају организације и јединствене синдикалне организације са територије округа, односно једне или више општина од дела прикупљене чланарине за више органе Синдиката и Савеза синдиката, а могући су и други видови финансирања.

V  ЧЛАН СИНДИКАТА

Члан 54.

Учлањењем у синдикалну организацију запослени постаје члан Синдиката.

Учлањење се врши потписивањем приступнице у синдикалној организацији, по основу слободно изражене воље.

Члану Синдиката издаје се чланска картица Синдиката.

Садржај и изглед чланске картице утврђује својом одлуком Републички одбор Синдиката.

Новопримљени члан Синдиката стиче сва права која произилазе из Програма и Статута Синдиката, са којима мора бити упознат приликом учлањења.

Члан 55.

Основна права члана су да остварује:

Члан 56.

Директору - управнику установе, односно другом правном субјекту, запосленима са посебним овлашђењима и одговорностима на које је директор-управник пренео своје овлашћење, члановима органа управљања, сем представника синдиката, председнику Скупштине установе, функционерима у странкама и функционерима у органима управе, док обављају послове на тој функцији, мирују права и обавезе члана утврђене овим Статутом.

Чланство мирује и запосленом који се налази на одслужењу војног рока.

Члан коме је одлуком надлежног органа престао радни однос, остварује права и обавезе члана синдиката до правоснажности одлуке.

Члан 57.

Чланство у синдикату престаје иступањем и искључењем.

Члан 58.

Захтев за иступање из чланства подноси се органу синдикалне организације.

Протеком три месеца од подношења захтева из става 1. овог члана, престаје својство члана, кад престају сва права, повластице и обавезе члана утврђене овим Статутом.

Члан 59.

Члан се искључује из синдиката због неплаћања чланарине и теже повреде овог статута, којима се наноси штета синдикату и у другим случајевима и под условима утврђеним статутом Синдиката.

Одлуку о искључењу из чланства доноси орган синдикалне организације.

Члан има право жалбе на одлуку у складу са статутом синдиката.

Даном коначности одлуке пo искључењу члана престају сва права и обавезе утврђене овим статутом.

Члану синдиката који је приступио другој централи синдиката престаје чланство у Синдикату.

VI СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА                     

Члан 60.

Синдикална организација је основни облик организовања чланова у синдикате делатности.

Припадност чланова Синдиката одређује се према шифри претежне делатности послодавца код кога су запослени.

Члан 61.

Запослени у установама и другим правним субјектима организују синдикалну организацију.У установама и другим правним лицима са великим бројем чланова, као и са дислоцираним деловима, формирају се синдикалне подружнице.На нивоу повезаних институтција организују се синдикалне организације у складу са статутом Синдиката.

ОРГАНИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 62.

Органи синдикалне организације су:

Члан 63.

Органи јединствене синдикалне организације су:

Члан 64.

Члан 65.

Члан 66.

Синдикална организација има право да предлаже чланове органа и носиоце функција у Синдикату и Савезу синдиката, у складу са овим статутом.

Синдикална организација је обавезна да уплаћује чланарину у складу са Правилником о материјално-финансисјком пословању.

Синдикална организација својим правилима ближе регулише делокруг свога рада као и друга питања.

VII ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ

Члан 67.

Сви чланови органа и носиоци функција у синдикалним организацијама, органима Синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина бирају се између више кандидата тајним гласањем.

Избори за органе из става 1. овог члана обављају се сваке четврте године на основу одлуке Републичког одбора Синдиката културе.

Члан 68.

Органе Синдиката чине чланови бирани у органима Синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина.

Члан 69.

Избор чланова Председништва Републичког одбора врши Републички одбор на предлог највиших органа синдиката на територији покрајине,града Београда, градова, округа и општина.

Сваки предложени кандидат дужан је да се изјасни о прихватању кандидатуре, чиме се стиче право да буде на кандидационој листи.

Листа кандидата утврђује се по азбучном реду презименом кандидата.

Избор потпредседника Републичког одобора Синдиката врши Републички одбор из својих редова на предлог председника синдиката.

Именовање секретара Републичког одбора врши Републички одбор на предлог највиших органа Синдиката покрајина, града Београда, градова, округа и општина.

Члан 70.

У синдикалној организацији изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова који су изашли на изборе, ако је на изборе изашло више од 50% чланова.

Избори у синдикалној организацији се понављају уколико у првом кругу није гласало више од половине чланства синдикалне организације.

У другом кругу изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова који су изашли на изборе.

У органима Синдиката,и органима синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова укупног броја чланова органа.

Избори се понављају за кандидате који нису добили потребан број гласова.

У другом кругу изабран је кандидат који добије нејвећи број гласова.

Члан 71.

Мандат чланова органа и носиоца функције у Синдикату траје четири године и може се поновити. У случају престанка чланства у органу,односно функције у току мандата, новоизабраним члановима органа и носиоцима функција,мандат траје до редовних избора.

Члан 72.

Органи Синдиккта и органи синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина пуноважно раде ако седници присусутвује више од половине чланова органа,а одлуке доносе ако се за њих изјасне две трећине присутних.

 

Члан 73.

Опозив чланова органа Синдиката и органа синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина врше органи који су их изабрали.

Члан 74.

Чланство у органима Синдиката и органима на територији престаје због:

Члан 75.

Носиоци функција у органима Синдиката и органима синдиката на територији функција престаје када је опозван као члан органа, подношењем оставке и опозивом са фукције коју врши орган који га је изабрао на фукцију и истеком мандата органа.

Члан 76.

Опозив чланова органа и носилаца функција у органима Синдиката и синдиката на територији врши се у случајевима:

Члан 77.

Рад организација и органа је јаван. Чланови органа Синдиката и синдиката на територији имају једнака права, обавезе и одговорности и лично и колективно су одоговорни за рад органа чији су чланови, сразмерно функцијама које обављају.

Члан 78.

Органи Синдиката и синдиката на територији могу формирати радна тела као сталне или повремене облике рада.

VIII ИЗВОРИ ПРИХОДА И

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Члан 79.

Синдикат културе Србије - Републички одобор самостално финансира своју активност, у складу са Статутом и другим законским прописима.

Извори прихода Синдиката су:

Члан 80.

Синдикат културе Србије - Републички одобор своја новчана средства води на посебном жиро рачуну.

Члан 81.

Чланарина у Синдикату је јединствена и износи један одсто нето зараде члана, односно 0,50 одсто пензије, односно 0,50 одсто накнаде привремено незапосленог члана синдиката.

Синдикалне организације могу одлучити да чланарина износи и веше од утврђеног износа у ставу 1. овог члана, у складу са Статутом Синдиката.

Члан 82.

Распоред чланарине врши се у складу са Правилником о материјално-финансијском пословању које доноси Веће Савеза синдиката Србије.

Актом из става 1. овог члана утврђују се и санкције за непоштовање одредаба о начину расподеле чланарине.

IX АМБЛЕМ, ПЕЧАТ И СЕДИШТЕ СИНДИКАТА

Члан 83.

Синдикалне организације, јединствене синдикалне организације и Синдикат имају својство правног лица и печат Синдиката културе Србије.

Печат Синдиката је округлог облика и садржи текст: " Савез синдиката Србије, - Синдикат културе Србије, Београд", а у средини печата је амблем Савеза синдиката Србије.

Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом.

У национално мешовитим срединама, печат синдикалне организације садржи текст и на језику националних мањина.

Члан 84.

Седиште Синдиката је у Београду, Дечанска 14.

X СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 85.

Стручне административно- техничке, правне и друге стручне послове, за потребе Републичког одбора обављају секретар одбора и запослени у стручној служби Већа Савеза синдиката Србије.

XI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 86.

Тумачење овог Статута даје Статутарни одбор.

Члан 87.

Измене и допуне овог Статута врше се у зависности од потребе прилагођавања улоге и задатака Синдиката,као и на основу захтева органа синдиката на територији.Измене врши Републички оодбор Синдиката, с тим што се тим изменама не могу мењати основна начела организовања.

Члан 88.

Овај Статут донет је на седници Републичког одбора 10. јула 2002. године, а усклађен са Статутом Савеза синдиката Србије у предвиђеном року.

Статут ступа на снагу даном доношења.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

Драгана Ђорђевић,с.р.