Uredbe

Up

UREDBA
O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

("Sl. glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008 i 54/2008)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih, i to:

1) u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;

2) u javnim službama koje se finansiraju iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

3) u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 2

Za obračun i isplatu plata zaposlenih iz člana 1. ove uredbe, primenjuju se sledeći koeficijenti:

.

Tabela koeficijenata

 

KOMPLETAN TEKST UREDBE

 

7. U kulturi:

Poslovi direktora, odnosno upravnika centralnih ustanova

25,30

Poslovi direktora ustanove koja obavlja poslove od interesa za Republiku i zamenika direktora i sekretara centralnih ustanova

23,20

Poslovi savetnika: bibliotekara, bibliografa, arheografa, informatičara, informatora, programera, konzervatora, arhiviste, filmskog arhiviste, etnologa, arheologa, pravnika, ekonomiste, kustosa, arhitekte, akademskog slikara, fiziko-hemičara, građevinskog inženjera, grafičkog dizajnera, biologa, šumara, prostornog planera (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili doktorat nauka)

22,40

Najsloženiji pravno-ekonomski poslovi (sekretar i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji Republike) i poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji više opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme)

20,40

Viši stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf, filmski arhivista, urednik, arhivista, etnolog, arheolog, kustos, akademski slikar i vajar, grafički dizajner, istoričar umetnosti, istoričar, muzikolog, konzervator, konzervator-restaurator kulturnih dobara, hemičar, fiziko-hemičar, građevinski inženjer, geograf, arhitekta, informatičar, informator, programer, analitičar, sistem analitičar, pravnik, ekonomista, biolog, šumar i prostorni planer (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili akademski naziv - magistar)

18,70

Direktor, odnosno upravnik ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji jedne opštine, sekretar i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji više opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme)

18,33

Stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf, informatičar programer, lektor, redaktor, urednik, informator, konzervator, konzervator-restaurator kulturnih dobara, poslovi međunarodne bibliotečke saradnje, etnolog, arheolog, istoričar umetnosti, istoričar, muzikolog, arhivista, filmski arhivista, kustos, arhitekta, akademski slikar i vajar, hemičar, fiziko-hemičar, grafički dizajner, geograf, pravnik, ekonomista, šumar, prostorni planer, inženjer, profesor pedagog i sociolog u centralnim ustanovama (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje)

17,30

Poslovi sekretara ustanova koje obavljaju delatnost na teritoriji jedne opštine (VII stepen stručne spreme)

15,70

Manje složeni poslovi (učešće u izradi studija, elaborata i projekata u cilju zaštite i korišćenja određenog kulturnog dobra, odnosno unapređivanje bibliotečke delatnosti) koji se obavljaju na osnovu uputstava i uz odgovarajući stručni nadzor i usmeravanje - poslovi mlađih stručnih saradnika bez stručnog ispita i drugo (VII stepen stručne spreme)

15,00

Samostalni saradnici sa stručnim zvanjem (VI stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje)

13,30

Viši knjižničar, viši arhivski pomoćnik, viši preparator, viši tehničar, grafički urednik, vodič, operativni tehnolog za konzervaciju (VI stepen stručne spreme)

13,20

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, poslovi sekretara ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji jedne opštine (VI stepen stručne spreme)

12,30

Poslovi organizovanja: tehničke službe, knjigoveznice i štamparije, depoa, muzičkih i kulturnih aktivnosti; poslovi protivpožarne zaštite; knjigovođa (bilansista i kontista), programer i statističar (VI stepen stručne spreme)

11,90

Specijalistički poslovi sa V stepenom stručne spreme: knjigovezac, reprofotograf, konzervator-preparator, stolar-modelar, pozlatar, majstor rasvete, umetnički fotograf, umetnički zanati-tkalje

11,30

Radna mesta sa stručnim zvanjem sa IV stepenom stručne spreme

11,10

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova

11,10

Arhivski pomoćnik, knjižničar, vodič, konzervator, tehničar-preparator, fotograf, crtač (IV stepen stručne spreme i odgovarajući stručni ispit)

11,10

Arhivar, knjižar, prodavac, korektor, ofset štampar, reprograf, poslovi na tehničkoj realizaciji kulturno-obrazovnih aktivnosti, tehničar-manipulant, tehničar-preparator, knjigovezac, fotograf, crtač, administrativno-tehnički sekretar, referent nabavke i prodaje, ekonom, računski operater (IV stepen stručne spreme)

9,60

Vodoinstalater, stolar, vozač, domar, elektroinstalater (IV stepen stručne spreme)

9,60

Poslovi daktilografa na unosu podataka i kucanju tekstova na stranim jezicima (III stepen stručne spreme)

8,30

Daktilograf, laborant, crtač, poslovi unosa podataka za računsku obradu, vozač, ložač, poslovi obezbeđenja i protivpožarne zaštite (III stepen stručne spreme)

8,20

Poslovi manipulanta u magacinima, odnosno depoima (III stepen stručne spreme)

7,60

Poslovi manipulanata u magacinima, odnosno depoima, telefoniste na kućnim centralama (II stepen stručne spreme)

7,10

Poslovi kurira, servirke, pomoćnog radnika u depou, pakovanje i ekspedicija pošte i drugih materijala, portira, garderobera, razvodnika, pomoćnika ložača, biletara, telefonista, poslovi kopiranja (II stepen stručne spreme)

7,00

Poslovi održavanja higijene u štamparijama, konzervatorskim i drugim laboratorijama, magacinima i depoima (I stepen stručne spreme)

6,70

Manipulativni poslovi, poslovi polukvalifikovanih radnika i održavanja higijene

6,60

Fizički radnik

6,30

8. U pozorištu:

Upravnik nacionalnog pozorišta, glumac - prvak drame, prvak baleta, prvak opere, reditelj drame, reditelj opere, dirigent, istaknuti: koreograf, kostimograf i scenograf

25,30

Baletski igrač - solist I, koreograf, baletski pedagog, glumac I, dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf, operski pevač - solist I, koncertmajstor, dirigent, direktor drame, direktor opere, direktor baleta; u nacionalnoj ustanovi kulture: direktor tehnike, pomoćnik i zamenik upravnika

22,20

Baletski igrač - solist II, operski pevač - solist II, zamenik koncertmajstora, vođa grupe drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani, glumac II (IV i VII stepen stručne spreme); u orkestru u muzičkoj ustanovi: zamenik koncertmajstora, vođa grupe: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme)

20,90

Poslovi direktora, odnosno upravnika u pozorištu koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne spreme)

20,50

Direktor drame, sekretar, finansijski direktor, operativni direktor, direktor tehnike i investiciono-tehničkog održavanja, pomoćnik i zamenik upravnika pozorišta koje ima preko 50 zaposlenih

18,50

Dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf, složeni pravno-ekonomski i tehnički poslovi (VII stepen stručne spreme)

18,50

Koreograf, baletski pedagog, repetitor, korepetitor, reditelj opere, umetnički rukovodilac hora (VII stepen stručne spreme)

18,20

Zamenik vođe grupe drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta, muzikolog (IV i VII stepen stručne spreme), baletski igrač solist III, repetitor u baletu, korepetitor, operski pevač solist III, inspicijent opere i baleta I, (IV i VII stepen stručne spreme), glumac III, dramaturg drame, reditelj drame, reditelj filmske i TV produkcije, kostimograf, scenograf, dramaturg opere, vajar, slikar, umetnički sekretar, šef scenske opreme i tehnike, producent, rukovodilac drame, urednik, rukovodilac marketinga i samostalni organizator, složeni pravni i ekonomski poslovi, producent, urednik, sekretar, pomoćnik i zamenik upravnika pozorišta koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne spreme)

17,80

Baletski ansambl I, korepetitor tuti: prve violine, drugi duvači, četvrta horna, udaraljke, član hora I vođa deonice (IV i VII stepen stručne spreme)

17,00

Dramaturg drame, kostimograf, scenograf, inspicijent opere, baleta i drame, sufler opere i drame, umetnički fotograf, vajar kaširer, slikar, izvođač, producent, dizajner, arhivista-dokumentarista, bibliotekar I, organizator u sektorima, kompjuterski programer i saradnik za propagandu (VII stepen stručne spreme)

15,40

Sufler opere i drame, inspicijent baleta, inspicijent drame, inspicijent opere, horski pevač II, asistent reditelja (VI stepen stručne spreme)

13,50

Majstor specijalista: modelar, lutkar, majstor pozornice, svetla, tona, maske, šefovi radionica, umetničkih tapiserija (VI stepen stručne spreme)

13,50

Složeni administrativni, knjigovodstveni i finansijski poslovi: kontista, bilansista, knjigovođa glavne knjige, glavni likvidator, referent za kadrove, PPZ i bezbednost i zdravlje na radu, nabavljač, magacioner, bibliotekar II, poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme)

12,30

Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme)

12,30

Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori u radionicama, majstori scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona, maske, frizeraja, video tehničar, referent za kadrove, PPZ i bezbednost i zdravlje na radu, bibliotekar (VI stepen stručne spreme)

11,30

Sufler drame, opere, majstori na pultu, garderober, dekorater, cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, nabavljač, tehničari (rasvete, tona i videa) majstori u radionicama i na održavanju zgrade i opreme, tehnički dizajner (V stepen stručne spreme)

11,30

Organizator materijalno-finansijskih poslova i opštih poslova (IV stepen stručne spreme)

11,10

Sufler drame, sufler opere, majstori na pultu, garderober, dekorater, cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, tehničari (rasvete, tona i videa), vozač svih kategorija, ispicijent drame, tehnički urednik, dizajner (IV stepen stručne spreme)

10,50

Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori u radionicama, majstori scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona, maske, frizeraja, video tehničar (V stepen stručne spreme)

10,50

Domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac higijenskog održavanja (V stepen stručne spreme)

10,30

Nabavljač, majstori u radionicama na održavanju zgrade i opreme, domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac higijenskog održavanja (IV stepen stručne spreme)

10,10

Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista, noćni čuvar, portir, dekorater I, garderober I, muški i ženski kostimer I, rekviziter, binski radnik, sufler drame, arhivar, blagajnik bileta, manipulant i distributer ulaznica i propagandnog materijala, radnik na pripremi i obradi tapiserija (IV stepen stručne spreme)

9,60

Dekorater I, garderober I, muški i ženski kostimer I, rekviziter, ložač, binski radnik, glavni transporter, daktilograf, sufler drame, domaćin zgrade - domar, arhivar, blagajnik - biletar, manipulant i distributer ulaznica i propagandnog materijala, nabavljač, administrator, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista - noćni čuvar (III stepen stručne spreme)

8,20

Dekorater II, garderober II, muški i ženski kostimer II, rekviziter, radnik za plakate, muzički momak, poslovi hemijskog čišćenja i pranja (III stepen stručne spreme)

7,60

Dekorater II, garederober II, muški i ženski kostimer II, rekviziter II, radnik za plakate, muzički momak, poslovi hemijskog čišćenja i pranja (II stepen stručne spreme)

7,20

Pomoćnik nototekara, pomoćni radnici u radionicama, pomoćni radnik zgrade, pomoćnik ložača, spremačica smene, transporteri, čuvari, kafe kuvarica, servirka, telefonista, portir, portir - telefonista, biletar publike, razvodnik, garderober publike, kurir (II stepen stručne spreme)

7,00

Poslovi održavanje higijene u specifičnim uslovima slikarnica i radionica gde se radi sa hemikalijama (I stepen stručne spreme)

6,70

Čistačica, razvodnik, garderober publike (I stepen stručne spreme)

6,60

Fizički radnik

6,30

9. U muzičkoj ustanovi

Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove od interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme)

25,30

Umetnički direktor - šef dirigent sa magistraturom (VII stepen stručne spreme)

25,30

Dirigent i koncertmajstor orkestra

23,90

Koncertmajstor i dirigent

22,40

Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke ustanove (VII stepen stručne spreme)

21,40

U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme)

20,90

Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski rukovodilac, pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme)

18,70

U orkestru: zamenici vođa grupa, drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta (VII stepen stručne spreme)

17,80

Rukovodilac marketinga i samostalni organizator (VII stepen stručne spreme)

17,60

U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači, četvrta horna i udaraljke

17,00

U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela, kontrabas)

16,00

Organizator, propagandni referent (VII stepen stručne spreme)

15,40

Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme)

12,30

Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista, referent za kadrove i bezbednost i zdravlje na radu, referent za PPZ i referent za organe upravljanja (VI stepen stručne spreme)

11,30

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova (IV stepen stručne spreme sa stručnim zvanjem)

11,10

VKV radnik: tehnička realizacija programa-binski majstor, domar i majstor (V stepen stručne spreme)

9,60

Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista-noćni čuvar (IV stepen stručne spreme)

9,60

Daktilograf, binski majstor, majstor, poslovi obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne spreme)

8,20

PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarice, portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme)

7,00

Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne spreme)

6,60

Fizički radnik

6,30

9a U muzičkoj ustanovi Beogradska filharmonija:

Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove od interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme)

25,30

Umetnički direktor-šef dirigent sa magistraturom (VII stepen stručne spreme)

25,30

Dirigent i koncertmajstor orkestra

23,90

Koncertmajstor i dirigent

22,40

Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke ustanove (VII stepen stručne spreme)

21,40

U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme)

20,90

Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski rukovodilac, pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme)

18,70

U orkestru: zamenici vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta

17,80

Rukovodilac marketinga i samostalni organizator (VII stepen stručne spreme)

17,60

U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači, četvrta horna i udaraljke

17,00

U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela, kontrabas)

16,00

Organizator, propagandni referent (VII stepen stručne spreme)

15,40

Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme)

12,30

Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista, referent za kadrove i bezbednost i zdravlje na radu, referent za PPZ i referent za organe upravljanja (VI stepen stručne spreme)

11,30

Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova (IV stepen stručne spreme)

11,10

VKV radnik: tehnička realizacija programa - binski majstor, domar i majstor (V stepen stručne spreme)

9,60

Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar i telefonista - noćni čuvar (IV stepen stručne spreme)

9,60

KV radnik: daktilograf, binski majstor, majstor, poslovi obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne spreme)

8,20

PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarica, portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme)

7,00

Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne spreme)

6,60

Fizički radnik

6,30