САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

СТАТУТ
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

 

БЕОГРАД, 2002. ГОДИНЕ

 

На основу чланова 27, 28 и 29 Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Републички одбор Самосталног синдиката културе, на седници одржаној 10.7.2002.године и Одлуке о изменама и допунама Статута Самосталног синдиката културе Србије, усвојене на седници РОС-а овог Синдиката , одржане 26.11.2009. усвојио је

 

СТАТУТ
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Самостални синдикат културе Србије ( у даљем тексту: Синдикат) је интересна организација која остварује и штити радне, економске, социјалне и професионалне интереса и права чланова Синдиката.

 

Члан 2.

Синдикат је јединствена организација у Републици Србији коју чине чланови Синдиката организовани у синдикалне организације код послодавца.

 

Члан 3.

Синдикат се организује по територијалном принципу ( органи Синдиката за територију).

 

Члан 4.

Синдикат формира своје органе синдиката за територију покрајине, града Београда, градова, округа и једне или више општина.
Одлуку о формирању синдиката и органа синдиката за територију доноси Републички одбор.

 

Члан 5.

Синдикат делује на основу свог Програма, Статута и Статута Савеза самосталних синдиката Србије.

 

Члан 6.

У остваривању интереса и заштити права Синдикат користи сва демократска, легална и легитимна средства синдикалног деловања и борбе.

 

Члан 7.

У складу са својим интересима, Синдикат може приступити међународним синдикалним организацијама ради јачања синдикалне сарадње, развоја међународног синдикалног покрета и остваривања слободе и права у синдикалном организовању и деловању.
Синдикат може сарађивати и са другим синдикатима и са њима заједнички деловати.

 

Члан 8.

Основне надлежности Синдиката су да :
1. остварује социјални дијалог и преговара са државним органима и органима локалне самоуправе,
2. преговара и закључује посебан колективни уговор на нивоу Републике и одговарајуће територије,
3. одлучује о организовању и води штрајк у грани, односно делатности,
4. оснива и управља синдикалним фондовима( фонд солидарности и штрајкачки фонд),
5. пружа помоћ синдикалним организацијама код промене статута, преговарања, закључивања и поштовања колективног уговора код послодавца,
6. путем семинара, саветовања и синдикалне школе оспособљава чланове за синдикални рад,
7. обезбеђује информисање чланства и јавности о својим одлукама, ставовима и активностима путем средстава јавног информисања, посебних синдикалних гласила и на друге пригодне начине,
8. унапређује своју материјалну основу

 

II ОДНОСИ У СИНДИКАТУ

Члан 9.

Односи у Синдикату изграђују се на следећим принципима и начелима:
- сви чланови Синдиката имају иста права и дужности, а одговорност сразмерно функцији коју обављају;
- субјект изграђивања и носилац деловања и контроле рада Синдиката јесте чланство и његове синдикалне организације;
- органи Синдиката обавезни су да у току изграђивања ставова и доношења закључака и одлука полазе од интереса и опредељења чланства;
- приликом заузимања ставова од битног значаја за материјални, социјални и професионални положај чланства и доношење Програма и Статута, синдикалне организације и органи организују одговарајуће консултације, изјашњавања и истраживања ради обезбеђења мишљења чланства о одређеном питању.

 

Члан 10.

Односи се изграђују на демократским принципима избора и одлучивања.
Избор чланова и носилаца функција у органима Синдиката врши се на основу предлагања већег броја кандидата од броја који се бира тајним гласањем.

 

Члан 11.

Синдикалне организације имају право и обавезу да прате и критички оцењују рад органа и носилаца функција у органу.
Органи синдиката дужни су да прате спровођење својих ставова, закључака, одлука и аката и да покрећу поступак за утврђивање одговорности. Рад организација и органа синдиката је јаван.
Одлуке виших органа су обавезујуће за све чланове Синдиката.

 

 

III ОРГАНИ СИНДИКАТА

Члан 12.

Органи Синдиката су:

- Скупштина,
- Републички одбор,
- Статутарни одбор,
- Надзорни одбор.

 

СКУПШТИНА

Члан 13.

Скупштина је највиши орган Синдиката.Одржава се најмање једном у пет година.

 

Члан 14.

Одлуку о сазивању Скупштине доноси Републички одбор Синдиката, најкасније три месеца пре одржавања Скупштине.
Истовремено, с доношењем одлуке, Републички одбор усваја предлог дневног реда Скупштине и утврђује термин одржавања ванредне Скупштине.

 

Члан 15.

Ванредна скупштина може се сазвати на иницијативу Републичког одбора Синдиката.

 

Члан 16.

Делегате за Скупштину бирају органи Синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина, у складу са одлуком Републичког одбора Синдиката.
Број делегата за Скупштину утврђује Републички одбор на основу просечног броја чланова Синдиката који плаћају чланарину у години пре доношења одлуке о сазивању Скупштине.
Својство делегата Скупштине имају чланови Републичког одбора, Статутарног и Надзорног одбора из претходног сазива.

 

Члан 17.

У надлежности Скупштине је:
- доношење Програма и резолуција,
- усвајање извештаја о остваривању Програма о раду органа Синдиката и давање разрешнице органима,
- доношење Статута, односно измена и допуна Статута,
- верификација избора чланова Републичког одбора Синдиката,
- верификација избора чланова Статутарног одбора,
- верификација избора чланова Надзорног одбора.
На основу одлуке Већа Савеза самосталних синдиката Србије, Скупштина бира
- делегате за Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије.

 

Члан 18.

Скупштина доноси Пословник о раду и бира своје радно председништво.

 

Члан 19.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно више од две трећине делегата, а одлуке Скупштине су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних делегата.

 

 

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР

Члан 20.

Републички одбор је највиши орган Синдиката између две скупштине.

 

Члан 21.

Републички одбор чине чланови изабрани у складу са одлуком Републичког одбора Синдиката.Истом одлуком утврђује се број и начин њиховог избора.

 

Члан 22.

У надлежности Републичког одбора је да:
- доноси план прихода и расхода Синдиката,
- доноси одлуку о броју и структури чланова Председништва Републичког одбора,
- бира председника Одбора,
- бира потпредседника Одбора, на предлог председника,
- именује секретара Републичког оодбора,
- разрешава председника, потпредседника и секретара и одлучује о одговорности чланова Председништва и чланова Републичког одбора,
- именује комисије као своја радна тела,
- доноси одлуку о одржавању Скупштине,
- доноси одлуку о формирању органа Синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина у складу са Статутом Синдиката.
- доноси одлуку о изборима у Синдикату,
- одлучује о приступању синдиката међународним организацијама, о избору представника у тим организацијама и надзире њихов рад,
- доноси акт о материјално-финансијском пословању Синдиката,
- разматра Извештај о раду Председништва Републичког одбора,
- заступа интересе чланства и о другим питањима.

 

Члан 23.

Седнице Републичког одбора сазива председник, а у случају спречености потпредседник.
На захтев трећине чланова Републичког одбора заказивање седнице је обавезно.
Седнице се одржавају по потреби и у складу с Планом рада Републичког одбора.
Седнице Републичког одбора су јавне.
О раду Републичког одбора води се записник.
Републички одбор пуноважно ради уколико седници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси ако се за њих изјасне две трећине присутних чланова.

 

 

ПРЕДСЕДНИШТВО РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

Члан 24.

Председништво је извршни орган Републичког одбора.
Републички одбор својом одлуком утврђује број и структуру чланова Председништва одбора.
Председништво Републичког одбора:
- разматра питања из надлежности Републичког одбора и припрема предлоге и ставове за Републички одобор,
- спроводи ставове, одлуке и закључке Републичког одбора,
- утврђује предлоге надлежним државним органима за доношење и измене закона и других прописа,
- преговара са државним органима и упознаје Републички одбор с преговорима,
- стара се о материјално-финансијском пословању,
- предузима мере да се чланство и јавност информишу о раду органа Синдиката,
- доноси одлуке и усваја акта у оквиру своје надлежности,
- именује комисије, односно радна тела,
- ангажује се и на другим питањима која му пренесе Републички одобор.

 

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА

 

Члан 25.

Председник Синдиката представља и заступа Синдикат.
Председник Синдиката је истовремено и председник Републичког одбора и Председништва.
Председник руководи седницама Републичког одбора и Председништва и одговоран је за спровођење одлука и закључака.
Председник Синдиката преговара и учествује у преговорима с представницима Владе Републике Србије.
Председник Синдиката координира активност синдиката и органа Синдиката на територији.
Председник је за свој рад одговоран Републичком одбору.
Начин ангажовања, професионалног или волонтерског, обављања функције председника уређује се одлуком Републичког одбора.
Мандат председника Синдиката траје пет година и може се поновити.

 

ПОТПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

 

Члан 26.

Потпредседник Републичког одбора прати стање и проблеме и ангажује се на реализацији ставова и одлука које доноси Републички одбор и Председништво, ради по налогу председника и замењује га у случају спречености и одсутности.Обавља послове из надлежности Републичког одбора, и то.
- усклађује рад органа Синдиката и других радних тела,
- припрема програм за едукацију чланства,
- прати прилив синдикалне чланарине из организација,
- прати актуелне законе који се односе на социјални и материјални положај запослених.
Мандат потпредседника Републичког одбора траје пет година и може се поновити.

 

СЕКРЕТАР РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

 

Члан 27.

Секретар Републичког одбора обавља следеће послове:
- спроводи одлуке Републичког одбора и других органа Синдиката,
- припрема седнице и
- усклађује рад органа синдиката и стручних радних тела,
- прати реализацију материјално-финансијског плана Синдиката,
- обавља и друге послове из надлежности Републичког одбора Синдиката.

 

СТАТУТАРНИ ОДБОР

 

Члан 28.

- Прати примену овог Статута и његову усаглашеност са Статутом Савеза самосталних синдиката Србије,
- даје тумачење овог Статута,
- предлаже Републичком одбору измене и допуне Статута,
- предлеже председника Статутарног одбора на основу предлога органа Синдиката и органа синдиката на територији,
- за свој рад Статутарни одбор одговара Скупштини Синдиката.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 29.

Надзорни одбор Синдиката врши надзор над законитошћу финансирања, расподелом и употребом средстава синдиката,
- прати реализацију материјално-финансијског пословања Синдиката,
- извештава Републички одбор о рачуноводственим годишњим исказима и извештајима о пословању органа Синдиката,
- врши контролу расподеле и уплате чланарине и предлаже мере у складу са Статутом,
- даје мишљење о расподели прихода,
- доноси Правилник о раду,
Републички одбор својом одлуком одређује број, састав и начин избора чланова надзорног одбора.

 

Члан 30.

За чланове Надзорног одбора могу се предлагати и бирати кандидати који поседују одговарајуће стручне способности.
За свој рад Надзорни одбор одговара Републичком одбору.

 

IV ОРГАНИ СИНДИКАТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ

 

Члан 31.

Самостални синдикат културе Србије формира органе синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и једне или више општина.
Иницијативу за формирање органа синдиката на територији може да покрене Председништво Републичког одбора и синдикална организација за одређену територију.
Одлуку о формирању органа синдиката на територији доноси Републички одбор синдиката полазећи од:
- броја чланова синдиката и синдикалних организација,
- прикупљених средстава од чланарине,
- услова који на одређеној територији обезбеђује Савез самосталних синдиката за остваривање заштите права из радног односа и по основу рада,
- остваривање преговарачких и партнерских односа.
Одбор се не може формирати уколико не добије сагласност Републичког одбора Синдиката.
Делокруг и друга питања од значаја за функционисање органа за територију ближе се одређују Правилима ових органа.
Правила о раду органа синдиката на територији доноси Републички одбор Синдиката.
За одлучивање је потребно да седницама ових органа присуствује више од половине чланова, а одлуке су пуноважне ако се за њих изјаснило најмање две трећине чланова.

 

ОРГАН СИНДИКАТА ПОКРАЈИНЕ

 

Члан 32.

Самостални синдикат културе Србије на територији покрајине формира орган - покрајински одобор.
Покрајински одбор својом одлуком утврђује број, структуру и начин избора чланова одбора.

 

Члан 33.

Седишта покрајинског одбора је у Новом Саду, односно Приштини.

 

Члан 34.

Покрајински одбор синдиката је организационо-оперативни орган који:
- непосредно контактира са синдикалним организацијама и информише их о актуелним збивањима у Синдикату,
- спроводи одлуке Републичког одбора,
- заступа и штити интересе чланова синдиката који се остварују код надлежних покрајинских органа,
- у договору са Републичким одбором Синдиката и надлежном комисијом Председништва Већа организује семинаре и саветовања и одређује полазнике за школу синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије,
- прослеђује захтеве чланства за које је надлежан Републички одбор синдиката,
- на основу програмских задатака Синдиката доноси годишњи план рада,
- обавља и друге послове у складу са Статутом Синдиката и потребама чланства и синдикалних организација.

 

Члан 35.

Председника покрајинског одбора синдиката из својих редова бирају чланови одбора тајним гласањем између више кандидата.

 

Члан 36.

Председник покрајинског одбора:
- представља и заступа покрајински одбор,
- спроводи одлуке покрајинског одбора,
- одговара за рад покрајинског одбора,
- спроводи одлуке Републичког одбора,
- координира рад председника одбора синдиката на територији покрајине,
- одговара за назаконито материјално и фанансијско пословање.

 

Члан 37.

Покрајински одбор финасирају синдикалне организације и јединствене синдикалне организације са територије покрајине од дела прикупљене чланарине за више органе Синдиката и Савеза самосталних синдиката, а могући су и други видови финансирања.

 

ОРГАНИ СИНДИКАТА ГРАДА БЕОГРАДА

 

Члан 38.

Самостални синдикат културе Србије на територији града Београда формира орган - Градски одбор синдиката.
Градски одбор својом одлуком утврђује број, структуру и начин избора чланова Одбора.

 

Члан 39.

Градски одбор Самосталног синдиката културе је организационо-оперативни орган који:
- усаглашава интересе синдикалних организација,
- штити интересе чланова синдиката који се остварују код надлежних градских органа,
- пружа помоћ синдикалним организацијама,
- у договору са Републичким одбором Самосталног синдиката културе и надлежном комисијом Председништва Већа организује семинаре и саветовања и одређује полазнике за школу синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије,
- прослеђује захтеве чланства за које је надлежан Републички одбор Синдиката,
- на основу програмских задатака Синдиката доноси годишњи план рада,
- обавља и друге послове у складу са Статутом Самосталног синдиката културе и потребама чланства и синдикалних организација.

 

Члан 40.

Председника Градског одбора синдиката из својих редова бирају чланови Одбора тајним гласањем између више кандидата.

 

Члан 41.

Председник Градског одбора:
- представља и заступа Градски оодбор,
- спроводи одлуке Градског одбора,
- спроводи одлуке Републичког одбора,
- одговара за рад Градског одбора,
- одговара за законито материјално и финансијско пословање,
- координира рад председника синдикалних организација са територије града Београда.

 

Члан 42.

Градски одбор финансирају синдикалне организације и јединствене синдикалне организације са територије града Београда од дела прикупљене чланарине која им остаје по издвајању јединствене чланарине за више органе Синдиката и Савеза самосталних синдиката, а могући су и други видови финансирања.

 

ОРГАНИ СИНДИКАТА ГРАДОВА
НОВОГ САДА, ПРИШТИНЕ, НИША И КРАГУЈЕВЦА

 

Члан 43.

Самостални синдикат културе Србије на територији града Новог Сада, Приштине, Ниша и Крагујевца формира органе - градске одборе синдиката, ако на територији града постоји најмање 15 синдикалних организација или 300 чланова синдиката.
Градски одбор својом одлуком утврђује број, структуру и начин избора чланова Одбора.

 

Члан 44.

Градски одбори синдиката су организационо-оперативни органи који:
- усаглашавају интерес синдикалних организација,
- штите интересе чланова синдиката који се остварују код надлежних градских органа,
- пружају помоћ синдикалним организацијама,
- у договору са Републичким одбором Самосталног синдиката културе и надлежном комисијом Председништва Већа организују семинаре и саветовања и одређују полазнике за школу синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије,
- прослеђују захтеве чланства за које је надлежан Републички одбор Синдиката,
- на основу програмских задатака Синдиката доноси годишњи плана рада,
- обавља и друге послове у складу са Статутом Самосталног синдиката културе и потребама чланства и синдикалних организација.

 

Члан 45.

Председнике градских одбора синдиката из својих редова бирају чланови одбора тајним гласањем између више кандидата.

 

Члан 46.

Председници градских одбора:
- представљају и заступају градске одборе,
- спроводе одлуке градских одбора,
- одговарају за рад градских одбора,
- спроводе одлуке Републичког одбора,
- одговарају за законито материјално и финансијско пословање,
- координирају рад председника синдикалних организација са територије градова.

 

Члан 47.

Градске одборе финансирају синдикалне организације и јединствене синдикалне организације са територије градова од дела прикупљене чланарине која им остаје по издвајању јединствене чланарине за више органе синдиката и Савеза Самосталних синдиката, а могући су и други видови финансирања.

 

ОРГАНИ СИНДИКАТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОКРУГА И ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ ОПШТИНА

 

Члан 48.

Самостални синдикат културе Србије на територији округа и једне или више општина формира органе - окружне и општинске одборе.
Самостални синдикат културе формира окружни одбор ако на територији округа има најмање десет синдикалних организација или 200 чланова синдиката, а на територији једне или више општина формира одбор ако има пет синдикалних организација или 100 чланова синдиката.
Окружни, односно општински одбор својм одлуком утврђује број, структуру и начин избора чланова одбора.

 

Члан 49.

Седиште окружног одбора је у седишту округа, а одбора за више општина у општини са највећим бројем чланова синдиката.

 

Члан 50.

Окружни, односно општински одбор је организационо - оперативни орган који се ангажује на:
- остваривању програмских задатака Синдиката,
- спровођењу одлука и ставова виших органа Синдиката и Савеза самосталних синдиката,
- координирању рада синдикалних организација,
- у договору са Републичким одбором Синдиката и надлежном комисијом Председништва Већа организују семинаре и саветовања и одређују полазнике за школу синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије,
- вођењу евиденције синдикалних организација,
- верификацији избора органа у синдикалним организацијама.

 

Члан 51.

Председника окружног, односно општинског одбора синдиката из својих редова бирају чланови одбора тајним гласањем између више кандидата.

 

Члан 52.

Председник окружног, односно општинског одбора:
- представља и заступа окружни, односно општински одбор,
- спроводи одлуке одбора и одговара за њихову рализацију,
- спроводи одлуке Републичког одбора Синдиката,
- координира рад председника синдкалних организација са територије округа, односно једне или више општина.

 

Члан 53.

Окружне, односно општинске одборе финансирају организације и јединствене синдикалне организације са територије округа, односно једне или више општина од дела прикупљене чланарине за више органе Синдиката и Савеза самосталних синдиката, а могући су и други видови финансирања.

 

V СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАН СИНДИКАТА

 

Члан 54.

Синдикална организација ангажује се на: заступању интереса запослених пред послодавцем, остваривању права запослених из рада и по основу рада, унапређењу услова рада и заштите на раду, закључивању колективних уговора код послодавца, заштити положаја запослених у поступку својинске трансформације и других статусних промена установа, информисању чланова и другим питањима која произилазе из овог статута.
Синдикална организација има право да бира чланове у органе и предлаже кандидате за носиоце функција у Синдикату и Савезу самосталних синдиката Србије.
Синдикална организација врши наплату и расподелу чланарине у складу са овим статутом и Статутом Савеза самосталних синдиката Србије.
Правилима односно статутом које доносе синдикалне организације ближе уређују организованост, задатке и начин рада у складу са овим статутом.

 

Члан 55.

Основна права члана су да остварује:
- цену рада и зараду у складу са колективним уговором,
- заштиту на раду и услове рада у складу са законом и колективним уговором,
- бесплатну правну помоћ у остваривању права из рада и по основу рада,
- превенцију радне инвалидности и рекреативни одомор,
- коришђење помоћи из синдикалних фондова, право да предлаже, бира и да буде биран у органе Синдиката и Савеза самосталних синдиката,
- даје предлоге и иницијативе за остваривање својих права,
- право да буде информисан.
Основне дужности члана:
- да се образује и оспособљава за синдикални рад,
- да поштује статуте, програме и одлуке синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије,
- да плаћа чланарину.

 

Члан 56.

Директору - управнику установе, односно другом правном субјекту, запосленима са посебним овлашђењима и одговорностима на које је директор-управник пренео своје овлашћење, члановима органа управљања, сем представника синдиката, председнику Скупштине установе, функционерима у странкама и функционерима у органима управе, док обављају послове на тој функцији, мирују права и обавезе члана утврђене овим Статутом.
Чланство мирује и запосленом који се налази на одслужењу војног рока.
Члан коме је одлуком надлежног органа престао радни однос, остварује права и обавезе члана синдиката до правоснажности одлуке.
Члан синдиката који је изабран, односно именован на пословодну функцију у државним органима и политичким странкама, док обавља ту функцију не може бити биран за члана органа и носиоца функције у Синдикату.

 

Члан 57.

Чланство у синдикату престаје иступањем и искључењем.

 

Члан 58.

Захтев за иступање из чланства подноси се органу синдикалне организације.
Протеком три месеца од подношења захтева из става 1. овог члана, престаје својство члана, кад престају сва права, повластице и обавезе члана утврђене овим Статутом.

 

Члан 59.

Члан се искључује из синдиката због неплаћања чланарине и теже повреде овог статута, којима се наноси штета синдикату и у другим случајевима и под условима утврђеним статутом Синдиката.
Одлуку о искључењу из чланства доноси орган синдикалне организације.
Члан има право жалбе на одлуку у складу са статутом синдиката.
Даном коначности одлуке по искључењу члана престају сва права и обавезе утврђене овим статутом.
Члану синдиката који је приступио другој централи синдиката престаје чланство у Синдикату.

 

VI СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 60.

Синдикална организација је основни облик организовања чланова у синдикате делатности.
Припадност чланова Синдиката одређује се према шифри претежне делатности послодавца код кога су запослени.

 

Члан 61.

Запослени у установама и другим правним субјектима организују синдикалну организацију.У установама и другим правним лицима са великим бројем чланова, као и са дислоцираним деловима, формирају се синдикалне подружнице.На нивоу повезаних институтција организују се синдикалне организације у складу са статутом Синдиката.

 

ОРГАНИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 62.

Органи синдикалне организације су:
- одбор синдикалне организације,
- надзорни одбор.

 

Члан 63.

Органи јединствене синдикалне организације су:
- Председништво,
- Надзорни одбор.

 

Члан 64.

Одбор синдикалне организације чине:
- председник,
- секретар,
- председници подружница,
- други чланови синдикалних организација.
Одбор из својих редова бира секретара и благајника, а може бирати и Председништво као свој извршни орган.

 

Члан 65.

Председништво јединствене синдикалне организације чине:
- председници синдикалних организација,
- други чланови, зависно од величине синдикалне организације.

 

Члан 66.

Синдикална организација има право да предлаже чланове органа и носиоце функција у Синдикату и Савезу самосталних синдиката, у складу са овим статутом.
Синдикална организација је обавезна да уплаћује чланарину у складу са Правилником о материјално-финансијском пословању.
Синдикална организација својим правилима ближе регулише делокруг свога рада као и друга питања.

 

VII ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ

 

Члан 67.

Сви чланови органа и носиоци функција у синдикалним организацијама, органима Синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина бирају се између више кандидата тајним гласањем.

Избори за органе из става 1. овог члана обављају се сваке пете године на основу одлуке Републичког одбора Самосталног синдиката културе.

 

Члан 68.

Органе Синдиката чине чланови бирани у органима Синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина.

 

Члан 69.

Избор чланова Председништва Републичког одбора врши Републички одбор на предлог највиших органа синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина.
Сваки предложени кандидат дужан је да се изјасни о прихватању кандидатуре, чиме се стиче право да буде на кандидационој листи.
Листа кандидата утврђује се по азбучном реду презименом кандидата.
Избор потпредседника Републичког одбора Синдиката врши Републички одбор из својих редова на предлог председника синдиката.
Именовање секретара Републичког одбора врши Републички одбор на предлог највиших органа Синдиката покрајина, града Београда, градова, округа и општина.

 

Члан 70.

У синдикалној организацији изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова који су изашли на изборе, ако је на изборе изашло више од 50% чланова.
Избори у синдикалној организацији се понављају уколико у првом кругу није гласало више од половине чланства синдикалне организације.
У другом кругу изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова који су изашли на изборе.
У органима Синдиката, и органима синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова укупног броја чланова органа.
Избори се понављају за кандидате који нису добили потребан број гласова.
У другом кругу изабран је кандидат који добије нејвећи број гласова.

 

Члан 71.

Мандат чланова органа и носиоца функције у Синдикату траје пет година и може се поновити. У случају престанка чланства у органу, односно функције у току мандата, новоизабраним члановима органа и носиоцима функција, мандат траје до редовних избора.

 

Члан 72.

Органи Синдиката и органи синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина пуноважно раде ако седници присуствује више од половине чланова органа, а одлуке доносе ако се за њих изјасне две трећине присутних.

 

Члан 73.

Опозив чланова органа Синдиката и органа синдиката на територији покрајине, града Београда, градова, округа и општина врше органи који су их изабрали.

 

Члан 74.

Разрешење чланова органа и носиоца функција у Синдикату врши се у случајевима:
1. противправног понашања;
2. неоправданог одсуствовања са седница, најмање три седнице узастопно;
3. дуготрајне болести и друге објективне спречености;
Одлуку о разрешењу доноси орган Синдиката чији је члан и носилац функције ако се за њу изјасни већина присутних чланова.
Предлог за разрешење члана може дати орган који га је бирао или орган Синдиката у коме је члан.

 

Члан 75.

Носиоцима функције у органима Синдиката функција престаје због:
1. давања оставке,
2. одласка у пензију,
3. разрешења,
4. опозива и истека мандата органа.

 

Члан 76.

Члан органа и носилац функције у Синдикату оставку подносе органу чији је члан, односно носилац функције.
Оставка може бити образложена.
Оставка се констатује.

 

Члан 77.

Рад организација и органа је јаван. Чланови органа Синдиката и синдиката на територији имају једнака права, обавезе и одговорности и лично и колективно су одговорни за рад органа чији су чланови, сразмерно функцијама које обављају.

 

Члан 78.

Органи Синдиката и синдиката на територији могу формирати радна тела као сталне или повремене облике рада.
Делокруг рада ових тела уређује се посебном одлуком органа из става 1. овог члана.

 

VIII ИЗВОРИ ПРИХОДА И
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

Члан 79.

Самостални синдикат културе Србије - Републички одбор самостално финансира своју активност, у складу са Статутом и другим законским прописима.
Извори прихода Синдиката су:
- чланарина,
- дотације,
- поклони,
- средства из других извора.

 

Члан 80.

Самостални синдикат културе Србије - Републички одобор своја новчана средства води на посебном жиро рачуну.

 

Члан 81.

Чланарина у Синдикату је јединствена и износи један одсто нето зараде члана, односно 0,50 одсто пензије, односно 0,50 одсто накнаде привремено незапосленог члана синдиката.
Синдикалне организације могу одлучити да чланарина износи и више од утврђеног износа у ставу 1. овог члана, у складу са Статутом Синдиката.

 

Члан 82.

Распоред чланарине врши се у складу са Правилником о материјално-финансијском пословању које доноси Веће Савеза самосталних синдиката Србије.
Актом из става 1. овог члана утврђују се и санкције за непоштовање одредаба о начину расподеле чланарине.

 

IX АМБЛЕМ, ПЕЧАТ И
СЕДИШТЕ СИНДИКАТА

 

Члан 83.

 

Синдикалне организације, јединствене синдикалне организације и Синдикат имају својство правног лица и печат Самосталног синдиката културе Србије.
Печат Синдиката је округлог облика и садржи текст: " Савез Самосталних синдиката Србије, - Самостални синдикат културе Србије, Београд", а у средини печата је амблем Савеза Самосталних синдиката Србије.
Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом.
У национално мешовитим срединама, печат синдикалне организације садржи текст и на језику националних мањина.

 

Члан 84.

Седиште Синдиката је у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5.

 

X СТРУЧНА СЛУЖБА

 

Члан 85.

Стручне административно - техничке, правне и друге стручне послове, за потребе Републичког одбора обављају секретар одбора и запослени у стручној служби Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 86.

Тумачење овог Статута даје Статутарни одбор.

 

Члан 87.

Измене и допуне овог Статута врше се у зависности од потребе прилагођавања улоге и задатака Синдиката, као и на основу захтева органа синдиката на територији.Измене врши Републички одбор Синдиката, с тим што се тим изменама не могу мењати основна начела организовања.

 

Члан 88.

Овај Статут донет је на седници Републичког одбора 10.7. 2002. године, а усклађен са Статутом Савеза самосталних синдиката Србије 26.11.2009. године.
Статут ступа на снагу даном доношења.

 

ПРЕДСЕДНИК
РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА
Драгана Ђорђевић,с.р.