ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВAЊА О НЕСРЕЋАМА И ПОВРЕДАМА НА РАДНИМ МЕСТИМА

Број смртних случајева и несрећа које су се последњих неколико недеља догодиле у Србији изазива озбиљну забринутост свих радника. Таквим фаталним несрећама на радним местима, лошим условима радне средине, а нарочито у оним најризичнијим делатностим, као што су грађевинарство, рударство, металска, наменска, хемијска и прерађивачка индустрија, умногоме је допринело радно законодавство.

Стога је на седници Председништва СССС, одржаној 6.фебруара договорено:

  1.  Председници синдикалних организација у предузећима, фабрикама и установама у којима се несрећа догоди у обавези су да у што краћем року о томе обавесте председнике синдиката на територији, председника самосталног синдиката коме организација припада, као и председника и секретара СССС.
  2. У предузећима, фабрикама и установама где нема Одбора за безбедност и здравље на раду хитно иницирати његово формирање, уз инсистирање да синдикални представници буду стални чланови. То је једини начин да се, уз стални мониторинг система безбедности и здравља на раду, благовремено реагује и спрече немили догађаји.
  3. Такође, саветник/сарадник безбедности и здравља на раду има обавезу да редовно информише председника синдикалне организације, у писаној форми, о свим релевантним чињеницама за безбедан и здрав рад радника, и то о условима радне околине, примени личне заштитне опреме, редовног слања на лекарске прегледе, итд.
  4. На састанцима на свим нивоима синдикалног организовања у наредном периоду обавезна тачка дневног реда треба да буде стање у области безбедности и здравља на раду.

pdf ico ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС